trang-trong.jpg

Các phòng chức năng

14

tháng 02

Phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

Phòng Quản lý chất lượng
14/02/2019

Phòng Hành chính quản trị
14/02/2019

Khoa Lâm sàng

14

tháng 02

Thực hiện công tác chăm sóc, điều trị người bệnh bị các bệnh về ung thư trong bệnh viện

Khoa Kế hoạch hóa gia đình
14/02/2019

Khoa Phục hồi chức năng
22/11/2017