Tin tức & sự kiện
Thông tin đấu thầu thuốc năm 2013

1. Kết quả áp thầu thuốc đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2013


2.Kết quả đấu thầu mua sắm hóa chất VTTH đợt 1 năm 2013


3.Kết quả đấu thầu mua sắm hóa chất VTTH đợt 2 năm 2013


4.Kết quả mua sắm trực tiếp hóa chất VTTH  lần 1 năm 2013

Khác
Tên đơn vị mời thầu: Bệnh viện Từ Dũ Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2013 Nguồn vốn: nguồn thu sự nhiệp và nguồn thu hợp pháp khác Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
04/12/2012
1. Gói thầu số 1: Mua sắm thuốc y tế theo tên Generic và theo tên biệt dược hoặc tương đượng điều trị năm 2012. 2. Gói thầu số 2: Mua dịch truyền năm 2012. 3. Gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2012.
27/12/2011