Hướng dẫn & dịch vụ
Ghi chú: Trên đây là giá tiền chưa bao gồm các chi phí (thuốc, vật tư, hoá chất, điện, nước, khấu hao MMTB...) Giá tiền đối với người nước ngoài thì giá thu x 2 lần so với giá người Việt Nam
15/06/2011