banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của bệnh viện Từ Dũ
O6YGAF0.jpg
Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của bệnh viện Từ Dũ

1. Thực hiện thống nhất quản lý về tài sản của Bệnh viện Từ Dũ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Khai thác và sử dụng đảm bảo hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

3. Phát huy quyền làm chủ tập thể, dân chủ công khai trong việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

4. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ.

 

O6V2M90.jpg
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Bệnh viện Từ Dũ

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Bệnh viện Từ Dũ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2167/QĐ-BVTD ngày 12/7/2018 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Bệnh viện Từ Dũ.                           

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.