banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
Danh mục cấm đậu xe hơi tại TP. HCM

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (4469/QĐ-UBND)

Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 29/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

auction-hammer-icon.jpg
Luật viên chức 2011

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,

auction-hammer-icon.jpg
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh (87/2011/NĐ-CP)

Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 25, Điều 41, khoản 6 Điều 44 và khoản 3 Điều 51 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về: 1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội. 2. Lộ trình cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện (07/2011/TT-BYT)

Thông tư này hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện bao gồm cả trung tâm y tế và viện nghiên cứu có giường bệnh.

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng (08/2011/TT-BYT)

Căn cứ Nghị định số188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) như sau:

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn điều kiện xác định người phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (09/2008/TT-BYT)

- Căn cứ Điều 21 của Pháp lệnh về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 31/05/1995; - Căn cứ Điều 10 của Nghị định số 34/CP ngày 01/06/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Thông tư 40/BYT về phơi nhiễm HIV do nghề nghiệp

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (50/2010/TT-BYT)

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Bộ Y tế hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh như sau:

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện (08/2011/TT-BYT)

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) như sau: