banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

02/08/2011

Thông tư Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện (08/2011/TT-BYT)

 

   BỘ Y TẾ
       

Số: 08 /2011/TT-BYT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện
       
 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) như sau:

Chương I
    CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VỀ DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ

Điều 1. Khám, tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú
  1. Tổ chức khám, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú.
  2. Ghi chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh cần điều trị bằng chế độ ăn vào y bạ hoặc đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Điều 2. Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú trong quá trình điều trị
  1. Người bệnh vào viện phải được đo chiều cao, cân nặng và ghi vào hồ sơ bệnh án. Các chuyên khoa căn cứ vào nhu cầu chuyên  môn có thể quy định thêm các chỉ số khác để đánh giá tình trạng dinh dưỡng. 
  2. Tổ chức hội chẩn giữa cán bộ khoa Dinh  dưỡng, tiết chế với bác sĩ điều trị về chế độ ăn đối với những trường hợp bệnh đặc biệt có liên quan đến dinh dưỡng.

Điều 3. Điều trị bằng chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh nội trú
  1. Bác sĩ điều trị đánh  giá và ghi nhận xét tình trạng dinh dưỡng của người bệnh lúc nhập viện và trong quá trình điều trị.
  2. Bác sĩ chỉ định chế độ  ăn hằng ngày phù hợp với bệnh của người bệnh và ghi mã số chế độ ăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế vào phiếu điều trị trong hồ sơ bệnh án.

  3. Lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh suy dinh dưỡng hoặc người bệnh cần hỗ trợ  dinh dưỡng.

4. Xây dựng thực đơn và chế độ ăn phù hợp với bệnh lý của người bệnh và áp dụng chế độ ăn bệnh lý theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Tổ chức phục vụ dinh dưỡng, tiết chế
  1. Người bệnh được bác sĩ chỉ định chế độ ăn bệnh lý được cung cấp suất ăn tại buồng bệnh.
  2. Cung cấp chế độ ăn cho người bệnh tại bệnh viện. 

  3. Bảo quản, chế biến, vận chuyển suất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm.

 
  Điều 5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc  thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong bệnh viện
  1. Thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trong bệnh viện.
  2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trong bệnh viện.
 
  Điều 6. Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết  chế

  1. Xây dựng các tài  liệu truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và phổ biến cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tếtrong bệnh viện.

  2. Tổ chức giáo dục sức khỏe và hướng dẫn cho người bệnh, người nhà  người bệnh thực hiện chế độ ăn bệnh lý và an toàn thực phẩm.

Điều 7. Đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu  khoa học
  1. Tổ chức đào tạo cho bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên bệnh viện về dinh dưỡng, tiết chế.
  2. Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công  tác dinh dưỡng, tiết chế.
  3. Tham gia đào tạo học sinh, sinh viên về dinh dưỡng, tiết chế và chỉ  đạo tuyến khi được phân công.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file pdf.