banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

02/08/2011

Quyết định số 2554/QĐ-BYT ngày 19/07/2011 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay - Chân - Miệng


BỘ Y TẾ

Số:  2554/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều  trị bệnh tay - chân - miệng
 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Xét biên bản họp ngày 16/6/2011của  Hội đồng chuyên môn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục  Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết  định này Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng.

Điều 2. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Hướng dẫn chẩn  đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-BYT ngày 16/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
           

 Nơi nhân:
      - Như Điều 4;
      - Bộ trưởng (để báo cáo);
      - Các thứ trưởng (để biết);
      - Website Bộ Y tế
      - Lưu: VT, KCB.

     
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
           

Nguyễn Thị Xuyên