banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

02/08/2011

Quyết định 2078/QĐ-BYT ngày 23/06/2011 ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa


                       
BỘ Y TẾ

      --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ----------------

Số: 2078/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÚM MÙA
  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm  theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa.

  Điều 2. Hướng dẫn  chẩn đoán và điều trị cúm mùa áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước và tư nhân.

  Điều 3. Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Giám đốc  Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
           

 

       

Nơi nhận:
         
- Như điều 4;
          - Bộ trưởng (để báo cáo);
          - Lưu: VT, KCB

KT.BỘ TRƯỞNG
      THỨ TRƯỞNG
     
     
      ( Đã ký)
     
      Nguyễn Thị Xuyên