banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
16241358_OBBPQ10.jpg
Thông báo về giới thiệu Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Thông tư Ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI (45/2013/TT-BYT)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Thông tư Liên tịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC.....

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

o6ygaf0.jpg
Thông tư Ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá (30/2013/TT-BYT)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Thông tư Ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (27/2013/TT-BYT)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Thông tư Hướng dẫn gia công thuốc (23/2013/TT-BYT)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Thông Tư Quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của luật dược và nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật dược

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Thông Tư Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Thông Tư Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm