banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

Căn cứ Luật thương mại ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 qui định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hoá; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;