banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Thông báo danh mục đề tài KHCN độc lập tuyển chọn cấp Bộ năm 2011

Danh mục các đề tài khoa học công nghệ độc lập tuyển chọn cấp bộ năm 2011 (kèm theo công văn số 8950/BYT-K2ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010)

Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế (30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT)

Theo quy định của Điều 11 Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế hướng dẫn việc chuyển đổi các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế như sau