banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
Hướng dẫn đăng ký thành viên trên website

 Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Template .ppt của BV Từ Dũ

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Qui trình Phân loại – phúc đáp câu hỏi (qua chuyên mục và email)

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Qui trình Tạo và chỉnh sửa chuyên mục trên website bệnh viện

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Qui trình Hủy đăng tin trên website

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Qui trình Đăng tin trên website

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

logo-maubvtd.jpg
Qui trình Đặt banner quảng cáo trên website bệnh viện

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm