banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Logotudu.jpg
Các yêu cầu đối với một đề cương nghiên cứu khoa học.

- Đề cương nghiên cứu khoa học cần đạt tối thiểu 20 trang A4, in 1 mặt, font   Time New Roman, cỡ chữ 12-13, line spacing 1.15 tới 1.5,

- Cần bao gồm đầy đủ các mục sau Tên đề tài – chủ nhiệm đề tài

Logotudu.jpg
Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học tại bệnh viện

Căn cứ theo công văn số 4000/SYT-NVY về hướng dẫn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trực thuộc chuyên môn do sở y tế quản lý, Giám đốc bệnh viện Từ Dũ ban hành quy định đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại bệnh viện như sau:

Logotudu.jpg
Ý tưởng nghiên cứu
Những ý tưởng nghiên cứu