banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
Logotudu.jpg
Mẫu đơn xin nghỉ không lương 2013

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Giấy đề nghị đi nghỉ mát năm 2013

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Tờ trình về việc Dự trù hàng hóa cho các Khoa/phòng

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

Logotudu.jpg
Mẫu Biên bản bàn giao khoa/phòng

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân - tập thể năm 2012

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Hướng dẫn trình bày các mẫu văn bản 2012

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Logotudu.jpg
Thủ tục làm Lý lịch cán bộ làm hồ sơ đi nước ngoài

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file đính kèm.

Logotudu.jpg
Quy chế đánh giá công chức, viên chức