banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
thong-bao.jpg
Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 (lần 3)

thong-bao-2.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 2)

Gói thầu thuốc generic của Bệnh viện Từ Dũ

thong-bao-1.jpg
Thông báo mời thầu

 Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 1), gói thầu thuốc generic 

thong-bao-1.jpg
Thông báo mời thầu

 Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 1), gói thầu thuốc generic 

medicine-4.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3)

medicines.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 (lần 2)

Thư mời chào giá

Gói thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 (lần 1)

Thư mời chào giá

Gói thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 (lần 1)

thong-bao-1.jpg
Thông báo

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

 

thong-bao-2.jpg
Thông báo

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

1234567
...