banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
medicine-5.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 7)

 

medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 6)

 

medicine-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc năm 2022 – 2023 

medicine-5.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc năm 2022 – 2023

medicine-2.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 7)

 

medicine-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 6)

 

thong-bao-2.jpg
Thông báo kết quả lưa chọn nhà thầu

Gói thầu thuốc BDG hoặc tương đương điều trị thuộc KHLCNT

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 4)

thong-bao-1.jpg
Thông báo kết quả lưa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 4)

 

thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

Thảo mộc vệ sinh

medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 5)

Gói thầu thuốc generic 

1234567
...