banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc Generic

 

medicine-5.jpg
Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc Biệt dược gốc

medicine-4.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 7)

Gói thầu thuốc biệt dược gốc và tương đương điều trị

medicine-2.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 7)

Gói thầu thuốc generic

medicine-5.jpg
Thư mời chào giá
medicine-5.jpg
Thư mời chào giá
medicine-5.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 7)

 

medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 6)

 

medicine-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc năm 2022 – 2023 

medicine-5.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc năm 2022 – 2023

1234567
...