banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
medicine-2.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 - Gói thầu thuốc BDG (lần 6)

medicine-3.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 - Gói thầu thuốc generic (lần 6)

Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 5)

Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 4)

 

medicine-4.jpg
Thư mời chào giá

Colistin 150mg

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc cho Bệnh viện Dã chiến thu dung

medicine-4.jpg
Thư mời chào giá

Levenox 6000 anti-Xa IU/0,6ml

medicine-4.jpg
Thư mời chào giá

Midazolam 5mg/ml

medicine-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 8)

medicine-4.jpg
Thư mời chào giá

Omeprazol 40mg

1234567
...