banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

14/02/2019

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

Chức năng:

 

 Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện phòng lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chứcthực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho khoa phòng sử sụng theo quy định.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Đối với những máy đắt tiền, kỹ thuật mới  phải có người trực tiếp bảo quản và  sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn giám sát các khoa phòng sử dụng thiết bị y tế đúng quy định, nhằm khai thác sử dụng hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất họat động cao, hợp lý tiết kiệm, tiến tới từng bước xác định khả năng thu hồi vốn thiết bị y tế.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo quy định của nhà nước. Kiểm tra an toàn sử dụng vật tư thiết bị y tế theo quy định của nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản  lý và sử dụng vật tư - thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.